04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | RejestracjaSankcje za naruszenie prawa podatkowego (02-11-2010)


Sankcje za naruszenie prawa podatkowego

 

Państwowa Administracja Podatkowa m. Kijowa informuje płatników podatków, że sankcje karne za naruszenie prawa podatkowego stosuje się wobec płatników podatków w wysokości przewidzianej w Ustawie Ukrainy "O zasadach pokrywania zobowiązań przez płatników podatków wobec budżetów i państwowych funduszy celowych" Nr 2181-III (wraz ze zmianami i wyjaśnieniami), poza sankcjami karnymi za naruszenie prawa walutowego.

 

Zgodnie z pkt. 1.5 art.1 Ustawy 2181 za sankcję karną uważa się opłatę w określonej kwocie lub w formie % od zobowiązania podatkowego (bez uwzględnienia kar i sankcji karnych), pobieranych od płatnika podatków w związku z naruszeniem przez niego zasad opodatkowania odpowiednimi przepisami.

 

Sankcje karne stosuje organ kontroli, a w przypadkach przewidzianych w pkt. 17.2 art.17 Ustawy Nr 2181 samodzielnie nalicza i uiszcza płatnik podatku.

 

W celu zabezpieczenia praw płatników podatków i pracy organów podatkowych stosuje się sankcje karne (finansowe) wobec naruszających prawo w granicach przewidzianych w ustawie  Nr 2181 nakazie Państwowej Administracji Podatkowej Ukrainy Nr 110,  z dnia 17.03.2001 zatwierdzającym Instrukcję o zasadach stosowania i egzekucji sankcji karnych (finansowych) przez organy państwowej służby podatkowej (dalej Instrukcja Nr 110).

 

 

Naruszenie

 

Wysokość sankcji karnej

(kary)

 

Podstawa prawna 

 

Niezłożenie deklaracji podatkowej w terminach przewidzianych prawem


 

10 nieopodatkowanych minimalnych dochodów za każde niezłożenie lub złożenie po terminie  

 

ppk.17.1.1. Ustawy Nr 2181

ppkt.6.1.1 Instrukcji Nr 110

 

Niezłożenie lub złożenie po terminie deklaracji o dochodach przez osoby fizyczne zajmujące stanowiska uznawane za korupcyjne ( o dochodach otrzymanych  przez okres zajmowania takiego stanowiska)


30 minimalnych wynagrodzeń wolnych od opodatkowania

Za każde niezłożenie lub złożenie po terminie

 

ppkt.17.1.1.

Ustawy Nr 2181

ppkt.6.1.1

Instrukcji Nr 110

Niezłożenie deklaracji podatkowej w określonym terminie, w przypadku, gdy organ kontroli samodzielnie określi kwotę zobowiązania podatkowego

Dodatkowo do kary za niezłożenie deklaracji podatkowej w określonym terminie

10% od  kwoty zobowiązania podatkowego

za każdy pełny lub część miesiąca po terminie

lecz nie więcej niż 50% zobowiązania podatkowego

nie mniej niż 10 nieopodatkowane minimum

ppkt.17.1.2 Ustawy Nr 2181


ppkt.6.1.2 Instrukcji Nr 110 

Zaniżenie lub zawyżenie kwoty zobowiązania podatkowego wskazanej w deklaracjach podatkowych  w przypadku,gdy organ kontroli samodzielnie obliczy kwotę zobowiązania podatkowego

 

10% kwoty niedopłaty za każdy okres podatkowych

Określony dla danego podatku, opłaty (obowiązkowej płatności)

lecz nie więcej niż 50% takiej kwoty i nie mniej niż

10 nieopodatkowanych minimum za cały okres braku wpłaty

 

ppkt.17.1.3 Ustawy Nr 2181

ppkt.6.1.3

Instrukcji Nr 110

 

 

 

 


 błąd arytmetyczny lub metodologiczny w złożonej deklaracji podatkowej , który spowodował zaniżenie lub nadwyżkę kwoty zobowiązań podatkowych w przypadku, gdy organ kontroli samodzielnie obliczy kwotę zobowiązania podatkowego


5% kwoty doliczonego zobowiązania podatkowego , lecz nie mniej niż 1 nieopodatkowane minimum łącznie za cały okres braku wpłaty, niezależnie od ilości wcześniejszych  okresów podatkowych

 

ppkt.17.1.4 Ustawy Nr 2181

 

ppkt.6.1.4 Instrukcji Nr 110

 

 

 

Uchylanie się od spłaty podatków lub deklarowanie zaniżonych lub zawyżonych przedmiotów opodatkowania co skutkuje do obniżenia zobowiązań podatkowych w wielkich rozmiarach

 

Dodatkowo do kary za zaniżenie lub zawyżenie kwoty zobowiązań podatkowych 50% kwoty niedopłaty , lecz nie mniej niż 100 nieopodatkowanych minimum łącznie za cały okres niedopłaty, niezależnie od ilości wcześniejszych okresów podatkowych

 

 

ppkt.17.1.6

Ustawy Nr 2181


ppkt. 6.1.6

Instrukcji Nr 110

Brak zapłaty uzgodnionej kwoty zobowiązań podatkowych w przeciągu określonych terminów

- przekroczenie do 30 dni kalendarzowych - 10% pokrytej kwoty długu podatkowego;

- przekroczenie od 31 do 90 dni kalendarzowych - 20% pokrytej kwoty długu podatkowego;

 

- przekroczenie ponad 90 dni kalendarzowych - 50% pokrytej kwoty długu podatkowego;

ppkt.17.1.7 Ustawy Nr 2181


ppkt.6.1.7

Instrukcji Nr 110

Sprzedaż aktywów objętych zastawem podatkowym bez zgody organu podatkowego

( w przypadku, gdy uzyskanie zgody jest obowiązkowe)

 

 

 

 

 

Kwota sprzedaży określona wg cen zwyczajnych

ppkt.17.1.8 Ustawy Nr 2181


ppkt.6.1.8

Instrukcji Nr 110


Sprzedaż (przekazanie) towarów(produkcji) lub dokonanie wypłat środków pieniężnych bez wcześniejszego naliczenia i uiszczenia podatku , opłat (obowiązkowej opłaty), w przypadku, gdy takie naliczenie i spłata jest obowiązkowym warunkiem sprzedaży (odstąpienia) lub wypłaty

 

Podwójna wysokość kwoty zobowiązania podatkowego , opłaty (obowiązkowej płatności)

 

ppkt.17.1.9 Ustawy Nr 2181


ppkt.6.1.9 Instrukcji Nr 110 

Zaniżenie zobowiązania podatkowego za wcześniejsze okresy podatkowe wykryte samodzielnie przed rozpoczęciem kontroli przez organ kontroli

 

 

5% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego

ppkt.17.2 Ustawy Nr 2181


pkt.7 Instrukcji Nr 110

 

Spłata po terminie długu podatkowego ( w tym sankcji karnych )

120% rocznej stawki Narodowego Banku Ukrainy obowiązującej na dzień powstania lub pokrycia długu podatkowego (wg wyższej stawki)

 

od kwoty długu podatkowego za każdy dzień kalendarzowy przeterminowania

 

ppkt.16.4.1 Ustawy Nr 2181

Niepoinformowanie o otwarciu  lub zamknięciu rachunków w bankach, w terminie określonym prawem odpowiedniego organu Państwowej Służby Podatkowej

 

20 nieopodatkowanych minimum

 

pkt.6.2 Instrukcji Nr 110

 

Wysokość sankcji karnych oblicza się wg nieopodatkowanego minimum  tj. 17 hrywien

 

Państwowa Administracja Podatkowa m.KijówPowrót Wszystkie Aktualności